Voorwaarden

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar jij je akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat op eigen risico.
De reviews op deze website zijn geschreven door bezoekers. Reviews.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze reviews.
Ondanks het feit dat Reviews.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Reviews.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Reviews.nl kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
Het ingeven van je e-mailadres bij het posten van een review wordt geen misbruik van gemaakt, deze blijft anoniem. Er worden ook geen nieuwsbrieven gestuurd vanaf Reviews.nl.

Keuringssysteem

Nieuwe reviews en reacties worden bij plaatsing handmatig gekeurd. Dit houdt in dat reviews en reacties pas worden getoond op de website na goedkeuring.
Wij kunnen eventuele typfouten verbeteren om een zo netjes mogelijk platform te kunnen presenteren.

Wanneer kan een review worden afgekeurd?

  1. IP-adres komt niet uit Nederland of België.
  2. Er is gebruik gemaakt van een VPN-netwerk.
  3. Eigenaar of medewerker schrijft een review over haar eigen bedrijf.
  4. Negatieve review is geplaatst door een concurrerend bedrijf.
  5. Review is enkel bedoeld om commotie te veroorzaken.
  6. Tekst van review bevat één of meerdere scheldwoorden.
  7. Tekst van review bevat privé gegevens.
  8. Iemand schrijft meerdere negatieve reviews achter elkaar.
  9. Tekst bevat een promotiecode of is ervoor bedoeld tot aansporen van een handeling.

Bedrijven samenwerking

Met verschillende bedrijven heeft Reviews.nl een samenwerkingsverband. Dit houdt in dat Reviews.nl een vergoeding kan krijgen wanneer we bezoekers doorsturen naar de website van het bedrijf. Deze samenwerking is voor ieder bedrijf mogelijk, zie: voor bedrijven. Daarnaast bieden we veel opties aan waar bedrijven gratis gebruik van kunnen maken.
Toplijsten die getoond worden op de website, worden gerangschikt op beste keuze, samenwerking en reviewscore.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Reviews.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Reviews.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer je zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doe je dit op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is niet toegestaan zichtbaar materiaal afkomstig van onze site te downloaden, reproduceren, distribueren, openbaar maken, te zullen bewerken etc. Dit geldt ook voor alle onzichtbare materialen zoals (maar niet beperkt tot) computerelementen en/of codes waar Reviews.nl uit is opgebouwd en die Reviews.nl gebruikt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Reviews.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Reviews.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Reviews.nl wordt gezonden of aan jou wordt gezonden, het verlies van gegevens, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Reviews.nl.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is hier van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Reviews.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.